เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ย
เอส.อาร์.ที.โฟร์.เอส.เอส

รายละเอียด :

การปลูกอ้อยในประเทศไทยมักจะไว้อ้อยตอไม่เกิน 5 ปี เพราะเข้าใจว่าอ้อย
ปลูกใหม่
ให้ผลผลิตสูงกว่า อีกทั้งอ้อยตอมีต้นทุนด้านปุ๋ยสูงกว่า แต่ชาวไร่อ้อย
ในประเทศออสเตรเลียสามารถไว้ตอได้มากกว่า 6 ปี ทำให้ลดต้นทุน
ด้านพันธุ์อ้อยเฉลี่ยน้อยกว่าชาวไร่อ้อยไทยเกือบ 50 % ในทุก 10 ปี
เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยนี้ จะช่วยการบำรุงและยืดอายุตออ้อย
โดยพรวนคราดสปริงหนวดกุ้งจะช่วยกระตุ้นการแตกหน่ออ้อย พร้อมการ
กำจัดลูกหญ้า และมีระบบใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบไปพร้อมกัน ช่วยให้ประหยัด
เวลา และ ค่าใช้จ่ายด้วย

ประโยชน์ :

ใช้พรวนดิน และกำจัดลูกหญ้า โดยเป็นการกำจัดลูกหญ้าโดยไม่ใช้สารเคมี
เพื่อกระตุ้นการแตกหน่ออ้อย เมื่อเริ่มปลูกอ้อยหรือหลังการตัดอ้อย
จนอ้อยมีอายุได้ประมาณ 1 - 2 เดือน พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบ
ในร่องอ้อย เพื่อลดผลกระทบต่ออ้อย และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง
ใช้ได้ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูกใหม่

วิธีการใช้งาน :

ติดกับรถแทรกเตอร์ วิ่งคร่อมแถวอ้อย โดยปรับความลึกของจานพรวน
และปรับความแข็งแรงของคราดสปริงให้เหมาะสม

ความสามารถในการทำงาน :

1 - 2 ไร่ต่อชั่วโมง

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 2 - 3 ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 1 - 2 คน /
รถแทรกเตอร์กำลัง 90 แรงม้า

การบำรุงรักษา :

ตรวจเช็คความแน่นของน๊อตทุกตัว
อัดจารบีที่ดุมจานพรวนทุกวัน

ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท