เครื่องพรวนกำจัดวัชพืช
เอส.อาร์.ที.โฟร์

รายละเอียด :

การปลูกอ้อยในประเทศไทยมักจะไว้อ้อยตอไม่เกิน 5 ปี เพราะเข้าใจว่า
อ้อยปลูกใหม่ให้ผลผลิตสูงกว่า อีกทั้งอ้อยตอมีต้นทุนด้านปุ๋ยสูงกว่า
แต่ชาวไร่อ้อย ในประเทศออสเตรเลียสามารถไว้ตอได้มากกว่า 6 ปี
ทำให้ลดต้นทุน ด้านพันธุ์อ้อยเฉลี่ยน้อยกว่าชาวไร่อ้อยไทยเกือบ 50 %
ในทุก 10 ปี เครื่องพรวนกำจัดวัชพืชเอส.อาร์.ที.โฟร์ นี้
จะช่วยการบำรุงและยืดอายุตออ้อย โดยพรวนคราดสปริงหนวดกุ้ง
จะช่วยกระตุ้นการแตกหน่ออ้อย พร้อมการกำจัดลูกหญ้าเล็กให้ตาย
โดยไม่ขุดท่อนพันธุ์ขึ้นมาจากดิน

ประโยชน์ :

ใช้พรวนดิน และกำจัดลูกหญ้า โดยเป็นการกำจัดลูกหญ้าโดยไม่ใช้
สารเคมี เพื่อกระตุ้นการแตกหน่ออ้อย เมื่อเริ่มปลูกอ้อยหรือหลัง
การตัดอ้อย จนอ้อยมีอายุได้ประมาณ 1 - 2 เดือน เพื่อลดผลกระทบ
ต่ออ้อย และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง ใช้ได้ทั้งอ้อยตอและอ้อยปลูกใหม่

วิธีการใช้งาน :

ติดกับรถแทรกเตอร์ วิ่งคร่อมแถวอ้อย โดยปรับความลึกของจานพรวน
และปรับความแข็งแรงของคราดสปริงให้เหมาะสม

ความสามารถในการทำงาน :

1 - 2 ไร่ต่อชั่วโมง

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 2 - 3 ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 1 คน / รถแทรกเตอร์กำลัง 90 แรงม้า

การบำรุงรักษา :

ตรวจเช็คความแน่นของน๊อตทุกตัว
อัดจารบีที่ดุมจานพรวนทุกวัน

ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท