เครื่องปลูกรุ่นไฮสปีด โซนิค
ร่องเดี่ยว
(ช่องใส่อ้อย 1 ช่อง)
HSP
Sonic

รายละเอียด :
การทำงานในแปลงอ้อยมักทำงานแข่งขันกับเวลาเสมอ ชาวไร่อ้อยรายใหญ่มักประสบปัญหาการปลูกอ้อยไม่ทัน
กับดินที่กำลังสูญเสียความชื้นไป โดยเฉพาะการปลูกอ้อย
ข้ามแล้ง เครื่องปลูกรุ่นไฮสปีด โซนิคร่องเดี่ยว
(ช่องใส่อ้อย 2 ช่อง) ช่วยแก้ปัญหานี้ให้หมดไป
ด้วยคอกเก็บท่อนพันธุ์ขนาดใหญ่
ทำให้การใส่ท่อนพันธุ์สะดวก พร้อมทั้งการใส่ปุ๋ย
และ กลบท่อนพันธุ์
ลดขั้นตอนการปลูกด้วยแรงงานคน
3 - 4 ขั้นตอน พร้อมทั้งสามารถปรับระดับความลึก
ของร่องท่อนพันธุ์ได้ตามต้องกา
ร อีกทั้งเพิ่ม ประสิทธิภาพ
ด้วย การคำนวนระยะการวางท่อนพัธุ์แบบใหม่ ที่เหมาะสม
ต่อ การปลูกอ้อยมากที่สุด เพื่อให้ การแตกกอ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ประโยชน์ :

ใช้ปลูกแทนแรงงานคน สำหรับการปลูกที่ต้องการ
ใช้ความเร็วแต่คุณภาพอ้อยดี เครื่องสามารถแหวกดิน
วางท่อนพันธุ์ ใส่ปุ๋ย และกลบท่อนพันธุ์
ได้ในการทำงานเที่ยวเดียว รากและต้นอ่อนงอกเร็ว
ผลผลิตสูงกว่าการปลูกด้วยแรงงานคน

วิธีการใช้งาน :

ติดกับรถแทรกเตอร์ บรรทุกท่อนพันธุ์ขึ้นคอกบรรทุกท่อนพันธุ์
และใช้แรงงานคน 1-2 คน ทำหน้าที่ป้อนท่อนพันธุ์ลงในช่อง และสามารถปรับเฟืองกำหนดปริมาณปุ๋ยได้ตามต้องการ

ความสามารถในการทำงาน :

4 - 6 ไร่ต่อชั่วโมง

อัตราการสิ้นเปลือง :

ใช้น้ำมัน 2 - 3 ลิตรต่อไร่ / แรงงาน 3 - 5 คน

การบำรุงรักษา :

หลังจากการทำงานให้ทำความสะอาด เอาปุ๋ยที่เหลืออกจากถัง อัดจารบีที่จุดหมุนต่าง ๆ

ราคา :

กรุณาติดต่อบริษัท