พันธุ์อ้อย

ขอบคุณข้อมูลจาก : สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

พันธุ์อ้อย โดย นายเกษม สุขสถาน

         พันธุ์อ้อยที่ปลูกเป็นการค้าในบ้านเราแบ่งออกเป็น ๒ พวกคือ อ้อยเคี้ยว (chewing cane) พวกหนึ่ง  ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นอ้อยสำหรับทำน้ำตาล (industrial cane)

 

อ้อยเคี้ยว  ได้แก่อ้อยที่มีเปลือกนิ่ม  ชานฃนิ่ม  มีความหวานปานกลางถึงค่อนข้างสูง  ปลูกเพื่อหีบเอาน้ำอ้อยสำหรับบริโภคโดยตรง หรือใช้สำหรับรับประทานสด อ้อยเคี้ยวที่นิยมปลูกกันมีหลายพันธุ์ คือ พันธุ์แรก ได้แก่  อ้อยสิงคโปร์ หรืออ้อยสำลีมีชานนิ่มมาก ลำต้นสีเหลืองอมเขียว เมื่อหีบแล้วได้น้ำอ้อยสีสวยน่ารับประทาน  พันธุ์ที่สองได้แก่ พันธุ์มอริเชียส ลำต้นสีม่วงแดงไม่เหมาะสำหรับทำน้ำอ้อย  จึงใช้สำหรับบริโภคโดยตรง อ้อยพันธุ์นี้เป็นที่นิยมมาก ส่วนใหญ่ปลูกในจังหวัดราชบุรีและนครปฐม  อีกพันธุ์หนึ่ง ได้แก่ พันธุ์บาดิลาสีม่วงดำ แม้ว่าจะเป็นอ้อยเคี้ยว แต่ไม่ค่อยนิยมปลูกกันเพราะโตช้าและปล้องสั้นมาก  อ้อยทั้ง ๓ พันธุ์นี้จัดเป็นพวกอ้อยดั้งเดิม ซึ่งมีถิ่นกำเนิดแถบเกาะนิวกินี นอกจากนี้ก็มีอ้อยน้ำผึ้ง และอ้อยขาไก่ ซึ่งยังคงมีปลูกในที่บางแห่ง  อย่างไรก็ดีอ้อยชนิดอื่นๆ นอกจากที่กล่าวนี้ก็สามารถใช้เป็นอ้อยเคี้ยวได้หากมีความหวานพอ และไม่แข็ง จนเกินไป

อ้อยทำน้ำตาล อ้อยพวกนี้เป็นอ้อยลูกผสมซึ่งเกิดขึ้นโดยนักผสมพันธุ์อ้อยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  พันธุ์อ้อยเหล่านี้ได้ถูกนำเข้าไปยังประเทศต่างๆ  สำหรับประเทศไทยได้มีการนำพันธุ์อ้อยลูกผสมเข้ามาจากต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมประมาณ ๒๒๐ พันธุ์ ในจำนวนนี้มีเพียง ๒๐ พันธุ์เท่านั้นที่ปลูกเป็นการค้าอยู่ในภาคต่างๆ  พันธุ์เหล่านี้ได้แก่ บี ๔๐๙๘,  ซีบี ๓๘-๒๒,ซีโอ ๔๑๙,  ซีโอ ๔๒๑,  เอฟ ๑๐๘,  เอฟ ๑๓๔, เอฟ ๑๓๗,  เอฟ  ๑๓๘,  เอฟ ๑๔๐,  เอฟ ๑๔๘,เอฟ ๑๕๒,  เอฟ ๑๕๓,  เอฟ ๑๕๔,  เอฟ ๑๕๖,  เอช ๔๘-๓๑๖๖  แอลพี (ลำปาง) ๒๔๙๕/๔, เอ็นซีโอ ๓๑๐,  พีโอเจ ๒๘๗๘,  พินดาร์,  คิว ๘๓ และแร็กนาร์ 


บี (B)                        = บาร์เบโดส (Barbados)
ซีบี (CB)                    = กัมโปส (Campos) ประเทศบราซิล (Brazil)
ซีโอ (Co)                   = โคอิมบาตอร์ (Coimbatore) ประเทศอินเดีย
เอฟ (F)                     = ฟอร์โมซา (Formosa) สาธารณรัฐจีนไต้หวัน
เอ็นซีโอ (NCo)             = นาทาล (Natal) ประเทศแอฟริกาใต้ นำเมล็ดจากโคอิมบาตอร์ ประเทศอินเดีย มาปลูกคัดเลือกที่นาทาล
พีเอส(Ps)                   = ปาซูรูอาน (Pasuruan) เป็นชื่อเมืองที่สถานีทดลองอ้อยแห่งอินโดนีเซียตั้งอยู่
พินดาร์ (Pindar)           = มาจากสถานีทดลองของบริษัทน้ำตาลโคโลเนียล (Colonial Sugar Refining Company) ประเทศออสเตรเลีย
แร็กนาร์ (Ragnar)         = เช่นเดียวกับพินดาร์
คิว (Q)                      = ควีนส์แลนด์ (Queensland) ประเทศออสเตรเลีย เป็นอ้อยที่ผสมโดย Bureau of Sugar Experiment Stations)

จากตัวเลขที่ได้จากสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย  ปรากฏว่าพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดคิดตามเนื้อที่ปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๑  คือ เอฟ ๑๔๐ ปลูกร้อยละ ๒๖ รองลงไปได้แก่ คิว ๘๓, เอฟ ๑๕๓, พินดาร์,  เอฟ ๑๕๖,  เอฟ ๑๓๗,  เอช ๔๘-๓๑๖๖เอฟ ๑๓๔, และ เอฟ ๑๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๘, ๑๖,๘, ๗, ๖.๗, ๖, ๓ และ ๒ ตามลำดับ  ส่วนพันธุ์อื่นๆ นอกจากที่กล่าวนี้ปลูกรวมกันคิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ ๗.๓ อย่างไรก็ดี  เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พันธุ์ใดที่ให้ผลดีก็นิยมปลูกมากขึ้น  พันธุ์ใดที่ให้ผลไม่ดีก็ลดพื้นที่ลงหรือเลิกปลูกไป

ที่มา : www.sanook.com